>>> Strips, Comics, Manga, Toys, Merchandise, ... AND MUCH MORE !  

STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

De website is eigendom van Mekanik bvba.

Maatschappelijke zetel:
Sint Jacobsmarkt 73, 2000 Antwerpen
Telefoonnummer: +32 (0) 3 234 23 47
E-mailadres: info@mekanik-strip.be
Ondernemingsnummer: BE 0558 894 994
RPR: Antwerpen

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Mekanik bvba. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag door naar de sectie ‘Veelgestelde vragen’. Vraag nog niet beantwoord? Neem contact op met ons.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Mekanik bvba, Sint Jacobsmarkt 73, 2000 Antwerpen, BE 0558 894 994 en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Mekanik bvba (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voorwaarden voor verkoop via internet

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.Mekanik bvba behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Mekanik bvba pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd. De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Mekanik bvba streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing zijn in haar fysieke winkels. De prijzen waaraan Mekanik bvba artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Artikelen worden op kosten van de gebruiker (of anders aangegeven) verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Mekanik bvba geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Standaard Boekhandel nv de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Mekanik bvba zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Mekanik bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen (in onaangeroerde staat), voorzien van de factuur, en na Mekanik bvba hiervan via de op de website aangegeven communicatiekanalen op de hoogte te hebben gebracht, terug te zenden naar Mekanik Bvba, Sint Jacobsmarkt 73, 2000 Antwerpen. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat (nog steeds gesealed) zijn, zal Mekanik bvba de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Mekanik Strip te melden. Klachten zullen door Mekanik bvba in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten zullen door Mekanik Strip worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): info@mekanik-strip.be of Mekanik Strip, Sint Jacobsmarkt 73, 2000 Antwderpen. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Mekanik Strip steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

De gebruiker en Mekanik bvba aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Mekanik bvba door partijen worden aanvaard als bewijs.

Voorwaarden voor klantenkaart

De klantenkaart van Mekanik Strip kan gratis worden aangevraagd door de klant. Dat kan zowel aan de kassa in de winkel, als bij registratie op onze website met aanvraag van een klantenkaart. De klantenkaart is enkel bestemd voor particulier gebruik.
Aankopen met de klantenkaart geven aanleiding tot het opsparen van korting op het uitgegeven bedrag. Dit bedrag kan zowel online als in de winkel gespaard worden.

De voordelen van de klantenkaart en de kortingstoekenning zijn niet cumuleerbaar met andere (media-)acties en/of voordelen.
Klanten kunnen hun saldo te allen tijde raadplegen. Dat kan op aanvraag aan de kassa of via mail.

Een gecumuleerd uitgegeven bedrag vanaf €150 geeft recht op een korting van 15 EUR (oftewel 10% van het totale bedag), die besteed kan worden bij een volgende aankoop. Wanneer de grens van €150 wordt overschreden zal de klant rechtstreeks een korting van 10% toegekend worden. Wanneer de optelsom van aankopen deze grens overschrijdt, zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden in de winkel (of via mail in geval van online shopping) en de keuze aangeboden worden tot een online voucher of opname in de winkel.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mekanik bvba of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Mekanik bvba, Sint Jacobsmarkt 73, 2000 Antwerpen.

Beperking van aansprakelijkheid

Mekanik bvba levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Mekanik bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Mekanik bvba niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@mekanik-strip.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Mekanik bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Mekanik bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.